Bao gồm một MOTI thiết bị, sự lựa chọn của bạn về Open Pod System hoặc Tobacco Flavor Pods và cáp USB.