MOTI ONE DISPO! BATTERY BOLEH CABUT!
BY Nicole Winter @ February 16, 2023
Đánh giá Vape Moti One4000: Vape dùng một lần có thể thay thế đầu tiên trên thế giới, MOTI ONE với hệ thống kiểm soát luồng không khí, một vape tiết kiệm chi phí thực sự ngoài sức tưởng tượng của bạn

 

 

Read More