Moti Ultra 6000, Ultra-thin, Ultra-powerful.
BY Nicole Winter @ April 24, 2023
MOTI Ultra 6000: 6000 bông mút mượt mà hơn trong túi của bạn. Nhận được 6000 nhát xịt trong một vỏ bọc mỏng và nhẹ, chỉ 15mm. Dễ lấy, dễ đi, dễ vape.

Read More