MOTI X POD MOD!
BY Nicole Winter @ November 30, 2022
Đánh giá Vape, Moti X: Hệ thống POD MOD 40W với các chế độ Cài đặt sẵn và Tùy chỉnh cho vaping cá nhân. MOTI X có tiếng nói! Đám mây khổng lồ phía trước, hãy thử MOTI X để có hiệu suất vaping chưa được khai thác!

Read More